CÓ ĐƯỢC PHÉP KÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KHÔNG?

Có được phép ký hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp? Ký hợp đồng trước doanh nghiệp có mục đích gì? Trách nhiệm khi ký kết hợp đồng trước doanh nghiệp?

CÓ ĐƯỢC PHÉP KÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KHÔNG?

Căn cứ quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp 2020 người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

NGƯỜI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP?

Căn cứ Khoản 25 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020: “Người thành lập doanh nghiệp là cá nhân, tổ chức thành lập hoặc góp vốn đề thành lập doanh nghiệp”.

TRÁCH NHIỆM KHI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TRƯỚC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP?

Trường hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết và các bên phải thực hiện việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người ký kết hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng; trường hợp có người khác tham gia thành lập doanh nghiệp thì cùng liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

MỤC ĐÍCH CỦA KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TRƯỚC DOANH NGHIỆP?

Việc ký kết các hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp có mục đích ổn định và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc thành lập doanh nghiệp. Trong trường hợp các bên ký kết hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp nhưng không phục vụ cho quá trình thành lập doanh nghiệp sẽ không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật doanh nghiệp mà thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật dân sự 2015.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 035.401.2914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh