HỒ SƠ, THỜI HẠN XỬ LÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Quyền sở hữu công nghiệp là gì? Căn cứ Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định: “Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh”.

HỒ SƠ, THỜI HẠN XỬ LÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Để đăng ký sở hữu công nghiệp cần những hồ sơ gì?

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm các tài liệu:

- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định

- Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ theo quy định

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

- Chứng từ nộp phí, lệ phí

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và giấy tờ giao dịch giữa người nộp đơn và cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu sau có thể làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu:

+ Giấy ủy quyền

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

+ Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn

Về tài liệu chứng minh quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm:

+ Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên

+ Giấy chuyển chượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác

Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp?

Căn cứ tại Điều 119 Luật sở hữu trí tuệ 2005:

- Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nộp đơn

- Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau đây:

+ Đối với sáng chế không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn

+ Đối với nhãn hiệu không quá chín tháng, kể từ ngày công bố đơn

+ Đối với kiểu dáng công nghiệp không quá bảy tháng, kể từ ngày công bố đơn

+ Đối với chỉ dẫn địa lý không quá sáu tháng, kể từ ngày công bố đơn

- Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu

- Thời hạn dành cho việc sửa đổi, bổ sung đơn không được tính vào các thời hạn thẩm định hình thức, thẩm định nội dung và thẩm định lại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 035.401.2914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh