AI CÓ THỂ LẬP DI CHÚC? CÁC HÌNH THỨC CỦA DI CHÚC?

DI CHÚC LÀ GÌ? Căn cứ Điều 642 BLDS 2015: “ Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”

AI CÓ THỂ LẬP DI CHÚC? CÁC HÌNH THỨC CỦA DI CHÚC?

AI CÓ THỂ LẬP DI CHÚC

- Người thành niên có đủ điều kiện: minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép thì có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mìn.

- Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Căn cứ theo Điều 626 BLDS 2015 thì người lập di chúc có các quyền sau:

- Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế

- Dành một phần tài sản trong khối di sản để tặng di sản, người phân chia di sản

HÌNH THỨC CỦA DI CHÚC?

Hình thức di chúc: di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc bằng miệng. Tuy nhiên, việc lập di chúc bằng miệng phải tuân thủ điều kiện để di chúc hợp pháp thì di chúc bằng miệng mới có hiệu lức.

· Di chúc bằng văn bản bao gồm:

- Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: người lập di chúc phải tự viết tay và ký vào bản di chúc.

- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng: Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

- Di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc: Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.

· Di chúc bằng miệng:

- Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc bằng miệng

- Căn cứ khoản 5 Điều 631 BLDS 2015, di chúc bằng miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 035.401.2914
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: F1/1Q, đường số 1, KDC Đồng Danh, X. Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh